תקנון אתר

תקנון שימוש באתר

 1. מבוא

  אנא קראו את תנאי השימוש (להלן: "ההסכם" או "תנאי השימוש") שלהלן בעיון לפני שתחלו לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") המפעילה את אתר "יונירום אלקטרוניקס בע"מ" שכתובתו היא "www.unirom.co.il" (להלן: "האתר"). השימוש באתר /ואו באתרים הקשורים בו כפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן.

 2. מהות השירות

  האתר משמש את ציבור הגולשים במרשתת לרכישה מקוונת של מוצרים.

 3. תנאי שימוש כלליים

  1. הגלישה והשימוש באתר ורכישת המוצרים או השירותים המוצעים בו כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בהסכם זה. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם שימושך באתר.

  2. כל שימוש בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

  3. נוסח תנאי השימוש המפורסמים באתר בעת השימוש הם אלו שיחולו על השימוש המבוצע באתר באותה העת. נוסח תנאי השימוש יגבר על כל תוכן המצוי באתר הסותר במישרין את האמור באתר.

  4. בשימושך באתר הנך מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו אשר מהווים הסכם מחייב. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש, עליך להפסיק מיד כל שימוש נוסף באתר.

  5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך למסור הודעה מראש, השינויים יהיו תקפים מרגע פרסומם וזוהי אחריותם הבלעדית של המשתמשים להתעדכן בדבר השינויים בתנאי השימוש.

  6. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות, להתנות, להפסיק את השירות הניתן על ידה, בכל עת מכל סיבה שהיא.

  7. השימוש באתר ובשירותים המוצעים מוגבל לאישיויות משפטיות אשר מושבם בישראל ואשר הינן כשרות ליצור התחייבויות חוזיות מבחינה משפטית. משתמשים שלא מלאו להם 18 שנים (להלן:”קטינים”) ו/או משתמשים שמקום מושבם איננו בישראל, אינם רשאים לעשות שימוש באתר ו/או באיזו מן השירותים הניתנים בו.

  8. מפעילת האתר תהא רשאית שלא לאפשר למשתמש באתר לבצע רכישות מוצרים ו/או לבטל הזמנות שבוצעו על ידו במקרה והתנהגותו הייתה בלתי ראויה ו/או בלתי הולמת ו/או מהווה שימוש בלתי סביר ו/או בלתי הגון באתר.

 4. המוצרים בחנות המקוונת

  1. תמונות המוצרים המופיעים באתר הינם להמחשה בלבד ונועדו לדמות את המוצר בקירוב. במקרה של סתירה בין תמונת המוצר למפרט הטכני – יגבר האמור במפרט הטכני או בדף המוצר על פני הנשקף מן התמונה.

  2. הנתונים הטכניים המפורסמים באתר לגבי המוצרים יותאמו למפרט המפורסם על ידי היצרן/יבואן ולא תהא למפעילת האתר אחריות להתאמתם לנתוני המוצר בפועל.

  3. האתר מציע מוצרים לרכישה בכפוף למלאי הקיים בעת ההזמנה. במקרה של ביצוע הזמנה לאחר גמר המלאי, לא יחייב את מפעילת האתר לספק את המוצר. במקרה כאמור תודיע מפעילת האתר בתוך 5 ימי עסקים למשתמש על היעדר המוצר במלאי והעסקה תבוטל על ידי מפעילת האתר, אלא אם יוסכם בין הצדדים על רכישת מוצר חלופי או אחרת.

  4. מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן מעת לעת את המחירים הנקובים למוצרים, על פי שיקול דעתה, וכן לקיים ו/או להפסיק מבצעים לגבי מוצרים מסוימים. ייתכן ולמחיר הנקוב לצד המוצר יתווספו דמי משלוח בהתאם למדיניות החברה.

  5. השימוש בתוכן המפורסם באתר (לרבות מדריכי קניה, מפרטים, הוראות וכיו"ב) יעשה על אחריות המשתמש בלבד ואין החברה מתחייבת כי התוכן יהיה נקי משיבושים ו/או אי דיוקים והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בכל הנוגע להסתמכותו על התכנים האמורים.

 5. רישום לאתר וביצוע הזמנה

  1. על מנת לרכוש מוצרים באתר יידרש המשתמש לבצע רישום למאגר המשתמשים של האתר ולמסור פרטים אישיים בסיסיים לרבות: שם, כתובת, מספרי טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי אשראי וכיו"ב. האחריות להקלדת הפרטים באופן קפדני ומדויק מוטלת על המשתמש ותסייע לביצוע ההזמנה באופן היעיל ביותר.

  2. עם הרישום לאתר וביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, תירשם ההזמנה אצל מפעילת האתר וישלח דוא"ל לאישור על ביצוע הרכישה.

  3. משלוח דוא"ל לאישור על ביצוע הרכישה לא יהווה אישור כי ההזמנה תכובד והדבר יהא כפוף לאישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש וכן ליתר תנאי השימוש באתר ולזמינות המוצר במלאי.

  4. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי תישלח למשתמש הודעה מתאימה. על מנת להשלים את ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם המוקד הטלפוני של מפעילת האתר על מנת להסדיר את התשלום בתוך 5 ימים. מפעילת האתר תהא רשאית שלא לכבד הזמנות אשר לא אושרו בתחילה על ידי חברת האשראי.

  5. בכל בעיה יהא רשאי המשתמש לפנות לקבלת עצה בפרטי ההתקשרות הבאים: טלפון – 09-7498330 שלוחה 0 דוא"ל – avi@unirom.co.il

 6. ביטול עסקה

  1. המשתמשים יהיו רשאים לבטל עסקאות אשר בוצעו על ידם בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") ובכפוף לכך שהחוק מקנה למשתמש זכות כזו.

  2. ביטול עסקה יעשה באמצעות משלות הודעת ביטול בכתב למפעילת האתר, אשר תתקבל אצל מפעילת האתר במועדים הנקובים בחוק ותכלול את שם המשתמש המלא, מספר תעודת זהותו, בצירוף פרטי העסקה מפורטים והמוצר הנרכש.

  3. לצד משלוח הודעת הביטול ידאג המשתמש להשיב, על חשבונו, לידי מפעילת האתר את המוצר במצב כפי שקיבלו, בצירוף חשבונית המקור, מבלי שנעשה במוצר כל שימוש בהתאם להוראות החוק ובמועדים הנקובים בו.

  4. ביטול בהתאם להוראות החוק, שלא עקב פגם במוצר, יעשה בכפוף לחיוב המשתמש בדמי טיפול בסך של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים (הנמוך מביניהם).

  5. מפעילת האתר תהא רשאית לבטל העסקה במקרים הבאים בהודעה למשתמש שתימסר במהלך שלושה מי עסקים ממועד הרכישה:

   1. נפלה טעות בתום לב בפרטי המוצר לרבות מחירו.

   2. לא עמד המשתמש בתנאי השימוש ו/או התחייבויות אחרות שנטל על עצמו ובהתאם לדין.

   3. בשל תקלת מערכת ו/או תקשורת, הרכישה לא בוצעה באופן תקין על ידי המשתמש ו/או האתר.

   4. בנסיבות של כח עליון אשר ימנע את המכירה.

   5. המוצר הנרכש לא ימצא במלאי החברה בטווח הזמן הקרוב לרכישה.

 7. אספקת המוצרים למשתמש

  1. המוצרים אשר ירכשו באתר יסופקו על ידי מפעילת האתר או היבואן או ספק אחר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בדף המוצר ולכתובת (בישראל) אשר מסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

  2. אספקת המוצר תעשה במועד הנקוב בדף ההזמנה אשר ימנה החל ממועד אישור חברת האשראי את העסקה.

  3. משלוח המוצרים יהא כפוף לתשלום דמי משלוח במועד ביצוע ההזמנה בהתאם לתעריף המתאים ליעד האספקה.

  4. מפעילת האתר לא תישא באחריות לעיכובים באספקה בנסיבות שאינן מצויות בשליטתה. במקרה של עיכוב באספקה של מעל 21 ימי עסקים תודיע החברה למשתמש על העיכוב ותאפשר לרוכש לבטל את העסקה כנגד השבת תשלום.

  5. במקרה של אתרי משלוח אשר חברת ההובלות, הפועלת בשיתוף עם מפעילת האתר, תסרב לשלוח אליהם (כגון אתרים מעבר לקו הירוק או אשר ההובלה אליהם מלווה בסיכון בטחוני), תתואם מסירת המוצר עם המשתמש באתר מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ומועד האספקה עשוי להתעכב בהתאם בלא כל אחריות למפעילת האתר. במקרה ומפעילת האתר לא תוכל להגיע להבנות עם הרכוש בדבר מיקום מסירת המוצר, תאפשר מפעילת האתר למשתמש לבטל את הרכישה כנגד השבת התמורה ששילם ולמשתמש לא תהא כל זכות לפיצוי בגין ביטול העסקה.

  6. במקרה ויבחר המשתמש באיסוף עצמי של המוצר (ככל וניתן לבצע איסוף עצמי לגבי אותו מוצר) יעשה כן המשתמש לאחר תיאום מראש עם החברה ובשעות הפעילות. עם קבלת המוצר לחזקת המשתמש תעבור האחריות על המוצר למשתמש.

  7. מפעילת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן המשתמש להציג תעודה מזהה בעת מסירת המוצר.

 8. אחריות למוצרים

  1. תנאי האחריות ותקופת האחריות למוצרים המשווקים על ידי מפעילת האתר הינם בהתאם ובכפוף לתנאי האחריות והשירות המסופקת על ידי היבואן.

  2. מפעילת האתר אינה מייצרת את המוצרים הנמכרים באתר, לפיכך לא תישא מפעילת האתר במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או להתאמתם למפרט הטכני.

  3. בכל מקרה של תקלה ו/או פגם במוצר ו/או נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בקשר עם השימוש במוצר, על המשתמש לפנות ליצרן ו/או יבואן המוצרים בהתאם לתנאי כתב האחריות למוצר.

 9. הגבלת אחריות

  1. מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שיעשה באתר.

  2. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או השירותים בו יינתנו כסדרם או ברציפות ו/או יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, וירוסים, תקלות או כשלים מכל סוג שהוא.

  3. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is), בהתאם להחלטה של מפעילת האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התכנים המופיעים באתר.

  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור – מפעילת האתר לא תהא אחראית כלפי המשתמש בסכום העולה על סך הרכישה שתבוצע על ידי המשתמש באתר.

 10. אבטחת מידע ופרטיות המשתמשים

  1. במסגרת השימוש באתר המשתמש עשוי להתבקש לספק מספר נתונים אישיים אשר ישמרו במאגרי מפעילת האתר, כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד (להלן: "פרטים אישיים"). יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר ולבצע רכישות של מוצרים באמצעותו.

  2. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים ובמידע אחר הנוגע למשתמש לצרכיה הפנימיים ולשיפור האתר והשירות אך לא תעבירם לצדדים שלישיים בלא הסכמתך המפורשת.

  3. מפעילת האתר תהה רשאית למסור לצד שלישי אחר את פרטיו האישיים של משתמש אשר נראה כי פעולותיו מפרות את תנאי השימוש או נעשות למען ביצוע של תרמית כלשהיא ו/או להסיר רישומו באתר על פי שיקול דעתה. כמו כן, תהיה רשאית לעשות זאת אם תתבקש לכך על ידי צו שיפוטי / חוק / איום בצעדים משפטיים עקב פעולותיו של המשתמש.

  4. בכפוף לכל דין, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי השימוש באתר יינתן כסדרו לא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, תקלות, נזקים, כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה), או ייפגע מכל סיבה אחרת.

  5. מדיניות Cookies

   1. חברת יונירום עושה שימוש בקבצי cookies ("עוגיות").
   2. קבצי עוגיות הינם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על גבי מחשב המשתמשים.
   3. קבצי ה"עוגיות" מאפשרים לאסוף מידע אשר אינו מזהה דרך מחשבי המשתמשים או דרך דפדפן האינטרנט.
   4. החברה תאסוף באתר, באמצעות קבצי ה"עוגיות", את המידע שיפורט להלן:
    1. מיקומך הגיאוגרפי המשוער;
    2. הגדרות השפה של דפדפן האינטרנט שלך;
    3. סוג המכשיר באמצעותו את/ה משתמש/ת באתר;
    4. מידע לגבי זמני גלישה.
   5. אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.
   6. אם אינך מעוניין ש"עוגיות" יאספו במחשבך, תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן של המחשב. שים לב, ביטול איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע.

 11. קישורים ופרסום באתר

  1. באתר תמצאו קישורים ופרסומים לאתרים ולמקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אליהם מפנה האתר אינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה והיא או מי מטעמה אינם אחראים להם ולתוכניהם.

  2. עצם הקישור אל האתרים והפרסומים אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, חוקיותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי.

    

 12. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל פרט בו, הינן בבעלותה של מפעילת האתר או של צד שלישי אשר הרשה למפעילת האתר להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי את הנ”ל או כל חלק מהם, בכל אמצעי ובכל דרך, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

 13. התיישנות

  הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת של המשתמשים, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לקיצור תקופת ההתיישנות בגין כל עילה הקשורה באתר לתקופה של 12 חודשים בלבד ממועד היווצרה.

 14. שונות

 1. .מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 2. .שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי או הביטול, נעשו מפורשות בכתב.
 3. .כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיה להם תוקף וייחשבו כמי שלא נעשו אלא אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים יחד.
  1. הסכמה מטעם מפעילת האתר ו/או מי מטעמה המהווה סטייה מתנאים אלו במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא ישב הדבר כוויתור על זכות מצד מפעילת האתר.

 1. שיפוט

  1. כל מחלוקת, אשר תתגלענה בין הצדדים להסכם זה, בענייני הסכם זה וכל הקשור בו או הנובע ממנו, תיפתר בהסכמה הדדית – בהעדר הסכמה תועבר המחלוקת להכרעת בורר מוסכם דן יחיד בישראל.
  2. בהעדר הסכמה לזהות הבורר – ימונה הבורר על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה. הבורר יהיה פטור מהוראות סדר הדין ודיני הראיות אולם יפסוק על פי הדין המהותי.
  3. הבוררות תהיה כפופה לדין המהותי, אך לא לדיני הראיות, והבורר יהיה חייב לנמק את פסק דינו.
  4. הבורר יהיה רשאי ליתן כל סעד, החלטה או פסק דין, בין זמניים ובין קבועים, כפי שיראה בעיניו.
  5. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהוראות הסכם בוררות בין הצדדים, כמשמעו בחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968.

פרטים ליצירת קשר

ליצירת קשר עם מפעילת האתר ניתן ליצור קשר בטלפון: 09-7498330 שלוחה "0" או בכתובת דוא"ל: avi@unirom.co.il או בכתובת דואר: גרניט 3 צור יגאל. 4486200

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
דילוג לתוכן